Kerkenvisies

Kerkenvisies

Een duurzame toekomst voor religieus erfgoed

Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed. Met bijna 7.000 kerkgebouwen heeft ons land een zeer hoge kerkdichtheid. Kerkgebouwen zijn in veel opzichten betekenisvol voor een lokale gemeenschap. In de eerste plaats vertegenwoordigen ze een waarde met hun religieuze functie. Daarnaast zijn het beeldbepalende gebouwen met vaak een rijke culturele geschiedenis en een verbindende maatschappelijke en sociale betekenis. Daarmee zijn het fysieke identiteitsdragers, die letterlijk en figuurlijk het hart van de gemeenschap vormen.

De toekomstbestendigheid van kerken staat steeds vaker onder druk of komt onder druk te staan. Belangrijke oorzaken zijn: minder gelovigen, teruglopend kerkbezoek en de financiële uitdagingen die daardoor ontstaan. Leegstand en / of achterstallig onderhoud doet afbreuk aan de kwaliteit. Daarom is het verstandig om bijtijds na te denken over een volwaardige, toekomstbestendige invulling van kerkgebouwen. Het ministerie van OCW investeert in een duurzame toekomst van religieus erfgoed in Nederland. OCW stelt een subsidie beschikbaar om gemeenten te faciliteren bij het opstellen van een integrale kerkenvisie.

Kerkenvisie

Gemeenten worden uitgedaagd om strategisch na te denken over de toekomst van alle kerkgebouwen, al dan niet monumentaal. Welke kerken behouden hun religieuze functie? Welke kerkgebouwen kunnen geschikt worden gemaakt voor (meervoudig) nevengebruik of een andere invulling? Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeente vanwege haar brede maatschappelijke rol. Het komen tot een gedragen toekomstperspectief vraagt vooral ook goed, verbindend overleg in een transparant proces met kerkeigenaren, burgerorganisaties, ondernemers, erfgoedorganisaties en andere betrokken partijen.
RO groep heeft veel ervaring met dit soort processen. Met onze bewezen kennis in het herbestemmen van monumentale en religieuze gebouwen zien wij vaak kansen, waar andere partijen veelal de risico’s zien. We hebben ervaring met opgaven, waarbij veel verschillende partijen samen naar oplossingen zoeken. We laten dat dagelijks in soortgelijke procesbegeleidingsopgaven zien, in het samenstellen van plannen voor maatschappelijk vastgoed voor onderwijs, welzijn en zorg. Vanuit die kennis van zaken helpen wij u graag bij het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie.

Dynamisch proces

De kerkenvisie heeft geen vaste vorm; het is maatwerk. De visie moet immers aansluiten bij de lokale situatie. Het totstandkomingsproces is wat RO groep betreft dan ook dynamisch. Samen met gemeente en lokale partijen kiezen wij voor een proces, dat past bij het kerkbestuur, lokaal betrokken partijen en de gemeentelijke organisatie. Zo zorgen we er samen voor dat een gedragen kerkenvisie tot stand komt.