Bewegen, zien, zijn.

Schoolbesturen Stichting kom Leren en MosaLira hebben samen met de gemeente Maastricht in het ‘IHP Maastricht 2015’ afgesproken één nieuw Kindcentrum te realiseren voor de wijk de Heeg. Het Kindcentrum dient onderdak te bieden aan de kinderen van de drie basisscholen in de Heeg, kinderopvang van MIK & PIW Groep en aanpalende kindpartners.

In 2015 heeft RO groep in opdracht van de gemeente Maastricht een locatiestudie uitgevoerd naar de meest geschikte locatie voor het nieuwe Kindcentrum. In 2017 heeft Process bbfm (een 100% dochteronderneming, sinds januari 2021 gefuseerd met RO groep) de opdracht gekregen het eerder opgestelde plan tot uitvoering te brengen.

Samen met de schoolbesturen, -directies en teams, MIK kinderopvang en de gemeente heeft RO groep middels een aantal interactieve sessies de visie op inhoud en ruimte opgetekend. Deze brede input heeft geleid tot een functioneel-ruimtelijk programma van eisen, gevisualiseerd in een relatieschema. Dit gaf inzicht in de relaties tussen functies en ruimten, waardoor eindgebruikers werden geënthousiasmeerd omdat zij hun gebouw als het ware zagen groeien en direct konden reageren.

Vervolgens hebben wij de architectenselectie begeleid. Na uitwerking van een VO en DO, werd vervolgens een bouwteampartner geselecteerd. Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst, heeft RO groep gedurende de realisatie de directievoering verzorgd.

Als gevolg van bewuste participatie en borging van kwaliteit is een professioneel en écht partnerschap ontstaan. Hierdoor kon adequaat en tijdig worden ingegrepen wanneer bepaalde dreigingen de projectuitgangspunten in het geding brachten. Het kindcentrum bestaat uit 4 units waarin de lokalen voor de basisschool zijn ondergebracht. Het hart van iedere unit is een groot plein. Daarnaast is er voor de kinderopvang en peuteropvang een aparte binnen- en buitenruimte. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van ruimten van de basisschool. Het is een multifunctioneel gebouw dat zich voegt naar de groene buitenruimte. Bij het ontwerpen is naast de kernwaarden van Ziezo (bewegen, zien en zijn) onder meer rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Is er in de toekomst bijvoorbeeld sprake van krimp, dan kunnen units een andere functie krijgen; is er juist sprake van groei dan kan op het dak worden bijgebouwd. Vanwege de flexibiliteit en bouwsnelheid is gekozen voor een staalconstructie met kolommen en balken en niet voor zware betonwanden. De hoge ambities werden vervolgens in bouwteamverband waargemaakt waarbij het budget continu is bewaakt.

Recent is IKC ZieZo genomineerd voor de BNA-verkiezing voor “Beste Gebouw van het Jaar”, in de categorie Stimulerende Omgevingen.