Alle projecten

Integraal Huisvestingsplan

Onderwijs & opvang

Gemeenten zijn in de toekomst verplicht om een integraal huisvestingsplan (op te stellen). De lokale overheid kijkt daarin samen met schoolbesturen en andere partners vooruit naar het scholenlandschap van de toekomst. In zo’n strategische visie kunnen partners belangrijke keuzes maken om langjarig hoogwaardig onderwijs aan te blijven bieden in goede gebouwen. Sleutelwoorden zijn toekomstvast duurzaam, flexibel en slim In gemeenschappelijkheid vanuit gedeeld belang.


Aanpak gericht op samen
Schoolbesturen en gemeente delen het doel om onderwijs en dienstverlening te verbeteren. Maar ze hebben soms tegengestelde belangen als het gaat om huisvesting. RO groep betrekt gemeente, schoolbesturen, kindpartners en maatschappelijke partijen bij planvorming omdat we hechten
samenwerking. Onze aanpak is gericht op de mens en levert inspiratie, gedeelde doelen, nieuwe ideeën en vertrouwen op. We investeren in interactie en draagvlak via ateliersessies en creatieve werkvormen met professionals uit het educatieve netwerk, het sociale domein en de maatschappelijke omgeving.

Inhoud voorop
Huisvestingsbeleid moet ruimte geven aan uitstekend onderwijs. We gaan op zoek naar de ambities op onderwijs en opvang van schoolbesturen, gemeente en andere betrokkenen. Een gezamenlijke visie geeft kader aan wat partijen hun leerlingen willen aanbieden, welke activiteiten daar bij horen en welke huisvesting dat vraagt. Daarom vragen wij door op thema’s als gepersonaliseerd onderwijs, talentontwikkeling, contextrijk leren en “gewoon goed onderwijs”. Een in inhoud gefundeerd integraal huisvestingsplan biedt toekomstperspectief voor onderwijs, dat in vorm en concept past bij de gemeente en aansluit op de vraag uit het voedingsgebied Scholen zijn daarin op logische plekken gesitueerd in eigentijdse en flexibele gebouwen, die ook op lange termijn goed te exploiteren zijn.

Duurzaamheid als extra uitdaging
Ontwikkelingen rondom duurzaamheid maken het urgent om strategische keuzes te maken. Sectorafspraken over klimaatprestaties tussen gemeenten en onderwijsorganisaties leggen de lat hoog. Ambitie, visie en pragmatisme om schoolgebouwen actueel te maken en te houden, moeten lokaal vorm krijgen in een transitieplan. Een strategische investeringsagenda verbindt duurzaamheidsuitdagingen via een slim integraal huisvestingsplan met de lange termijnvisie op onderwijs en dienstverlening. Onze experts kijken met u vooruit om hoge ambities binnen financiële kaders waar te maken.

Dichtbij in Zuid Nederland
RO groep is verankerd in de Limburgse regio via IHP projecten in o.a. Maastricht, Beekdaelen , Gulpen Wittem, Meerssen, Brunssum en Heerlen. We werken ook in Brabant in gemeenten als Vught, Geldrop Mierlo, Eindhoven en Alphen Chaam. We zijn onderdeel van landelijke en regionale (onderwijs-) netwerken van bestuurders en beslissers. We kennen de regionale agenda’s en hebben deze op onderdelen inhoudelijk gevoed. Wij verbinden lokale vragen met de regio omdat keuzes altijd consequenties hebben in een bredere omgeving. Onze inhoudelijke kennis over onderwijsontwikkelingen brengen wij graag in.

Hoe werken wij
Werkorganisatie en uitvoering maken wij concreet in een startnotitie en een communicatieplan. Deze stemmen we af op uw situatie. Samenwerking ligt aan de basis van onze aanpak vanuit de overtuiging dat draagvlak vereist dat partners steeds gelijkwaardig geïnformeerd worden en zich betrokken voelen.

Stap 1 Huidige Situatie
Wij maken een ‘Rondje langs de velden’, we bezoeken de scholen en doen deskresearch. Zo bouwen we een Informatiefundament, dat inzicht biedt in de startsituatie met betrekking tot vraag en aanbod (onderwijs, opvang en zorg) alsmede de huisvestingspositie van scholen.

Stap 2 Strategische Thema’s
In creatieve sessies met partners beschrijven we de visie op onderwijs, opvang en zorg in lokaal relevante strategische thema’s. Deze behandelen inhoudelijke aandachtpunten maar besteden ook aandacht aan de vraagstukken rondom huisvesting.

Stap 3 Ordeningsprincipes
De strategische visie en de wet en regelgeving moeten een vertaling krijgen in een plan. Door een zakelijke ordening van de belangrijke thema’s worden herkenbare prioriteiten gesteld.

Stap 4 Scenario ontwikkeling
Het IHP beschrijft de strategische visie, geeft een uitvoeringsscenario voor 5 jaar en beantwoordt lokale urgenties. Het is voorzien van een heldere financiële paragraaf.

Ons aanbod
Wij hebben de kaders voor onderwijshuisvesting en de formele taakverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen in een informatiememo uitgewerkt. 

Harold Schroeder, adviseur onderwijshuisvesting, komt onze visie graag in een persoonlijk gesprek toelichten (h.schroeder@rogroep.nl)